بررسی قارچ کامبوجا به عنوان نگهدارنده برای افزایش ماندگاری مواد غذایی

دوشنبه، ۲۰ دی ۱۳۹۵ / کد خبر : 866740

سومین جشنواره دانش آموزی زیست فناوری با یاری خداوند و حضور پر شور شما دوستان و علاقمندان به پایان رسید.
در این دوره از جشنواره در بخش ترویج و فرهنگ سازی ۳۷ اثر ، در بخش نوآوری و خلاقیت/ ابداعات و اختراعات دانش‌آموزی ۲۹ اثر و در بخش نوآوری و خلاقیت/ طرح و مقاله پژوهشی ۵۲ اثر به عنوان گروه های منتخب معرفی شدند.

 بر آن شدیم تا با معرفی پروژه های گروه های برتر علاوه بر قدردانی از این دوستان نوآور، زمینه ای را برای ایده پروری سایر پژوهشگران علاقمند فراهم آوریم.
  

مقطع: دوره دوم متوسطه
موضوع: بررسی قارچ کامبوجا به عنوان نگهدارنده برای افزایش ماندگاری مواد غذایی

دستاورد تقدیری در بخش نوآوری و خلاقیت/ طرح و مقاله پژوهشی
نام مدرسه: دبیرستان دوره دوم فرزانگان 3 تهران
نام استاد: الهه نجفیان اشرفی
دانش آموزان: سپیده شافعی، ناهید حسنی


چکیده:

 

قارچ کومبوجا یا قارچ منچوری اجتماعي ازچند مخمروباکتری ( Acetobacter xylinum ) است که آن را برای رشد در چای وشکر قرارمی دهند تا از شکرآن تغذیه کرده وتولید مثل کند. متابولیت های اصلي شناسایي شده در نوشیدني تخمیر شده شامل اسید استیک،اسید سیتریک گلوکورونیک اسید اتانول وگلیسرول است. این قارچ بر باکتری ها ی مفید روده و معده تاثیر می گذارد و باعث کارکرد بهتر روده و معده، دفع و هضم بهتر مي شود. قارچ کامبوجا دارای خواص زیادی است که عبارت اند از هضم مواد غذایي مانند پروتوئین ها ، چربي ها و قند ها را آسان مي نماید .سیستم ایمني بدن را تقویت مي کند. با توجه به مشکلات نگهدارنده های شیمیایي، در این پژوهش سعي بر آن شده است با توجه به خاصیت اسیدی و آنتي اکسیداني و داشتن استیک اسید و برخي ویژگي های دیگر آن به عنوان یک گزینه مناسبي جهت انجام آزمایش خاصیت نگهدارندگي خواهد بود.

این ماده همچنین دارای مزیت ارزان ، زیستي و قابل دسترس بودن مي باشد که در صورت کارابودن به عنوان نگهدارنده مواد غذایي استفاده آن در صنعت صنایع غذایي نیاز به استفاده از مواد شیمیایي سرطان زا و خطرناک را برطرف خواهد نمود. به افزایش سلامت در جامعه کمک مي کند.

با توجه به مواد مترشحه و خواص این قارچ در این مطالعه به بررسي اثر نگه دارنده بودن قارچ کامبوجا پرداخته است. بدین صورت که دیسک ها به ماده مورد نظر آغشته شد و آن ها در محیط باکتری یا کپک قرار داده شدند. در صورتي که در اطراف دیسک ها هاله ای ایجاد نشد، مي توان ماده مورد نظر را به عنوان نگه دارنده مي توان معرفي کرد.

برای انجام این کار ابتدا محیط کشت muler hilton agar تهیه شد و باکتری های staf ، E-coli در براث قرار داده شد. باکتری ها با استفاده از پیپت پاستور در محیط کشت قرار گرفتند. پس از تهیه ی غلظت های مختلف از ماده مورد نظر به روش رقیق سازی دیسک ها به آن اضافه شد. جهت بررسي هاله دیسک ها در محیط باکتری قرار داده شدند.غلظت های نمونه ها ی مورد نظر به روش رقیق سازی تهیه شد. محیط های حاوی باکتری و عصاره گیاهي به مدت 11 ساعت در انکوباتور با دمای 37 درجه سلسیوس قرار داده شد. حداقل غلظت مهارکنندگي رشد (MIC) تعیین شد . در کنار لوله ها از کنترل مثبت (لوله شماره 8 ، شامل محیط کشت حاوی باکتری، بدون عصاره) و کنترل منفي (لوله شماره 1 ، محیط کشت حاوی عصاره، بدون باکتری) استفاده گردید.

برای بررسي هاله در اطراف دیسک در محیط کپک ابتدا میوه در محیط مرطوب به منظور کپک زدن قرار داده شد. پس از کپک زدن آن قسمتي از ماده ی کپک زده در محیط کشت Sabouraud Dextrose Agar قرار داده شد.پس از رشد کردن کپک، کپک به وسیله ی لوپ کشت خطي داده شد. ماده به مورد نظر غلظت های 0/5، 0/15، 0/25، 0/50، 0/75 و عصاره ی آن به غلظت های 1 و2 گرم در 20 cc آب رسید.

پس از آغشته کردن دیسک ها به ماده مور نظر با غلظت های یاد شده در محیط کشت کپک قرار داده شد. محیط های حاوی کپک و عصاره گیاهي به مدت 24 ساعت در انکوباتور با دمای 37 درجه سلسیوس قرار داده شد. نتایج نشان داد که ماده مورد نظر مانع رشد کپک نشد اما توانست مانع رشد باکتری های استف و ایکلای شود.

برای دریافت فایل ضمیمه اینجا را کلیک کنید .