عوامل کنترل کننده بیماری های گیاهی

چهارشنبه، ۱۵ دی ۱۳۹۵ / کد محتوا : 188118

از حدود 50 سال قبل اثر کنترل کنندگی بسیاری از میکروب ها شامل باکتری ها و قارچ ها بر عوامل بیماری زای اندام های هوایی و زمینی گیاهی مشخص شده است و در سال های اخیر صدها نوع فرمولاسیون با علامت های تجاری مختلف برای کنترل بیولوژیک عوامل بیماری زای گیاهی مختلف در دنیا تولید شده است. روز به روز هم بر این تعداد افزوده می شود.

 

از باکتری هایی که قدرت کنترل کنندگی عوامل بیماری زای گیاهی را دارند و به طور گسترده نیز استفاده می شوند می توان به Streptomyces, Fluorescent pseudomonads, Bacillus spp اشاره نمود. مکانیسم عمل آن ها از طریق رقابت برای غذا، تولید آنتی بیوتیک، تولید سیدروفور و القای مقاومت در گیاه از طریق محرک های رشد می باشد.

 

مهمترین عوامل کنترل کننده مرود استفاده در کنترل بیولوژیک بیماری ها، قارچ ها می باشند و فرمولاسیون های متعددی از آن ها در بازار جهانی موجود می باشد. اهمیت قارچ در کنترل عوامل بیماری زا به دلیل کوتاه بودن دوره رشد و سریع بودن رشد آن ها و از طرفی اختصاصیت آن ها در کنترل بیماری ها می باشد.

 

از قارچ های مهم مورد استفاده می توان به Trichoderma spp, Ampelomyces quisqualis, Coniothrium minitans, Fusarium oxysporum  اشاره نمود که مهمترین آن ها شش گونه Trichoderma می باشد و فرمولاسیون های متعددی از آن در بازار موجود می باشد.